Україна, Вишгород
пр. Шевченка, 6б. INVENTOR
(095) 575 30 30
(098) 575 30 30
(073) 575 30 30

Публічна оферта

ДОГОВІР  ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти 

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти Вашої дитини у мережі Технічних студій «Винахідник», або уточнити інформацію, що Вас цікавить  за тел. (099) 103–13-30; (068) 778-26-84.

У випадку  прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з всіма умовами оферти  і Вам зрозумілі всі її положення 

Пропозиція (публічна оферта) 

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним особам,  які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності  Фізична особа-підприємець КОЛОМІЄЦЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 09.06.2016 (номер запису 2 355 000 0000 018746 від 09.06.2016), реєстраційний номер облікової картки 3022601569, паспорт серія СМ 553330, виданий Броварським МРВ  УМВС України в Київській області, надалі – Технічна студія «Винахідник» або Надавач освітніх послуг,  про України)  суб’єкта підприємницької діяльності  надання освітніх  послуг дошкільної та позашкільної освіти  в Технічній студії «Винахідник»  на визначених Договором умовах, згідно обраному  переліку освітніх  послуг, розміщених на сайті http://vynahidnyk.org/ у розділі «Курси».

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5.  Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).  

 1. Загальні положення 

Договір про надання освітніх    послуг дошкільної та позашкільної освіти в Технічній студії «Винахідник», з усіма Додатками до нього  (далі – «Договір»)  є офіційною публічною  офертою cуб’єкта підприємницької діяльності Фізична особа-підприємець КОЛОМІЄЦЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 09.06.2016 (номер запису 2 355 000 0000 018746 від 09.06.2016), реєстраційний номер облікової картки 3022601569, паспорт серія СМ 553330, виданий Броварським МРВ  УМВС України в Київській області, адресованою тим фізичним особам,  що тимчасово або постійно проживають на території України  (далі – «Користувач послуг», або «Батьки»).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконанняДоговору відповідно до його умов. 

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді при вході в Технічну студію «Винахідник», а також    на сайті Надавача освітніх послуг (http://vynahidnyk.org/) і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору. 

 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення: 

2.1.  Під терміном   «Користувач послуг»  або  «Батьки»  розуміється фізична особа,  (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном  (представником)  дитини,  яка буде отримувати конкретні послуги дошкільної, або позашкільної освіти в Технічній студії «Винахідник». 

2.2. Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».  

 1. Предмет Договору 

3.1.  Предметом цього Договору є надання Технічною студією «Винахідник» освітніх    послуг дошкільної та позашкільної освіти Користувачу послуг,  згідно обраного переліку освітніх послуг, розміщених на сайті http://vynahidnyk.org/ у розділі «Курси», на визначених Договором умовах.  

 1. Порядок укладення Договору: 

4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і Користувачем  послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). 

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх    послуг дошкільної та позашкільної освіти в  Технічній студії «Винахідник», згідно обраному    переліку освітніх    послуг, розміщених на сайті http://vynahidnyk.org/ у розділі «Курси». 

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4.  Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача освітніх послуг, або на сайті Надавача освітніх послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з  наступних дій: 

- заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Анкети учня Технічної студії «Винахідник» (Додаток №2);

- підписання Додатку №1 та/або Додатку №2 до цього Договору;

- оплата Користувачем, або іншою особою  послуг Надавача освітніх послуг згідно тарифів, вказаних на  інформаційному стенді або на сайті Надавача освітніх послуг за адресою (http://vynahidnyk.org/)

4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Користувачем, свідчить про те,  що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою підписання Додатку №1 та/або Додатку №2 Договору і діє протягом усього    терміну отримання освітніх послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. 

4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг: 

-  у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг;

  -  визнає безумовну професійну придатність освітнього персоналу Технічної студії «Винахідник», приміщень, і  правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі; 

- приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.  

 1.  Порядок розрахунків 

 

 1. Права та обов'язки Надавача освітніх послуг 

Надавач освітніх послуг зобов'язаний: 

Надавач освітніх послуг має право: 

 1. Права та обов'язки Користувача послуг 

7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов'язаний

7.1.1. Упродовж усього періоду користування освітніми послугами  дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2. При заповнені Анкети учня Технічної студії «Винахідник» повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.

7.1.3. Дотримуватись правил відвідування Технічної студії «Винахідник» (Додаток №1) і вимог даного Договору.

7.1.4. Заздалегідь сповіщати адміністрацію про відсутність дитини на плановому занятті або відпрацюванні заняття. 7.1.5.  Передавати дитину до Закладу   і забирати її  у Викладача особисто;

7.1.6. Повідомляти про хворобу дитини, вчасно документально оформлювати відсутність дитини за станом здоров’я в Технічній студії «Винахідник» більше 14 календарних днів.

7.1.7. Взаємодіяти із Технічною студією «Винахідник» в усіх напрямках виховання й навчання дитини.

7.1.8. У ході отримання освітніх послуг  виконувати законні вимоги персоналу Надавача освітніх послуг  і умов цього Договору.

7.1.9. Відшкодовувати будь-які збитки (фінансові, моральні) Технічній студії «Винахідник», які сталися з вини дитини та/або батьків, їх законних представників (няні, водія тощо).

 

7.2. Користувач  послуг має право:

7.2.1. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог  даного Договору;

7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем послуг  додаткові послуги;

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчально-виховного процесу та наданням освітніх послуг в Технічній студії «Винахідник»;

7.2.5. Вносити пропозиції що до покращення роботи Технічної студії «Винахідник»;

7.2.6. Приймати участь у заходах Технічної студії «Винахідник». 

 1. Відповідальність сторін

8.1. Надавач освітніх послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг  у розмірі суми Передоплати за невикористані заняття, документально підтвердженої.

8.2. Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за збитки Користувача послуг, що виникли в результаті: порушення Користувачем послуг встановленого порядку поводження у приміщеннях та на  територіі Технічної студії «Винахідник»,  користування і експлуатації обладнання, а також у випадку  відмови  в обслуговуванні Користувача послуг у відповідності з вимогами  данного  Договору;  

8.3. Надавач освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі  та в Законах України,  що регулюють діяльність в сфері дошкільної та позашкільної освіти.

8.4. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  вказаних ним у  Анкеті учня Технічної студії «Винахідник».  У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані,  Надавач освітніх послуг не відповідає за збитки Користувача послуг,  понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні освітніх послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг. 

8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору. 

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами. 

8.7. У випадку порушення  Користувачем послуг умов цього Договору Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі .

8.8. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору  Надавач освітніх послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до відвідування   занять у Технічній студії «Винахідник»,  або заборонити входити на територію Технічної студії «Винахідник» особам, які порушили умови цього Договору. При цьому послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі, гроші, сплачені за послуги, такому Користувачу послуг не компенсуються.  Рішення про недопущення дитини до занять  або заборону входу Користувачу і його довіреним особам приймає керівництво Надавача освітніх послуг. 

 1. Зміна і розірвання Договору 

9.1. Надавач освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір,  шляхом публікації змін на сайті Надавача освітніх послуг.  Зміни вступають в силу з моменту публікації,  якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. 

9.2. При внесенні Надавачем освітніх послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем,  Надавач освітніх послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації  їх на сайті Надавача освітніх послуг не менше ніж за місяць до вступу змін в силу. 

9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках: 

9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення  про відмову від отримання освітніх послуг Закладу й повідомленні Надавача про це рішення шляхом письмової заяви.

9.3.2. При прийняті Надавачем освітніх послуг відповідного рішення на підставі  систематичного невиконання «Батьками»  своїх зобов'язань, та повідомленням їх  про це за п’ять календарних днів.

9.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.  

 1. Вирішення суперечок 

10.1. Всі суперечки і розбіжності,  що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору,  підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї з Сторін до другої. 

10.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь. 

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд  за місцем знаходження Надавача освітніх послуг.  

 1. Інші положення 

11.1. Користувач послуг гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. 

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони  зобов'язуються керуватися нормами діючого законодавства  України. 

11.3. Надавачем освітніх послуг за цим договором є:

Фізична особа-підприємець КОЛОМІЄЦЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 09.06.2016 (номер запису 2 355 000 0000 018746 від 09.06.2016), реєстраційний номер облікової картки 3022601569, паспорт серія СМ 553330, виданий Броварським МРВ  УМВС України в Київській області.

Адресою Надавача освітніх послуг за цим договором є:

м. Вишгород пр. Шевченка, 6Б   

Контактний телефон: 0955753030  0985753030  0735753030 

 

Додаток № 1 до договору Публічної оферти

(Договір  Публічної оферти розташований на 

інформаційному  стенді  Технічної студії «Винахідник»

та на сайті: http://vynahidnyk.org/).

 

Правила Технічної студії «Винахідник»  

ЗАПИС В СТУДІЮ, КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП, ВІДВІДУВАННЯ 

 1. Групи комплектуються за чітко визначеним віком дітей для кожного курсу. 
 2. Заняття проводяться згідно розкладу. Діти допускаються на заняття лише за попереднім записом.
 3. Діти дошкільного віку допускаються на заняття лише у змінному взутті або в шкарпетках.
 4. Приводити дитину на заняття потрібно за 10 хв. до його початку. Приходити за дитиною потрібно за 5 хв. до закінчення заняття.
 5. Батьки зобов’язані попередити адміністратора, якщо не зможуть забрати дитину вчасно!
 6. Перше пробне заняття оплачується окремо.
 7. Дитина вважається постійним учнем студії лише після підписання Договору та внесення оплати за абонемент.

ОПЛАТА І ВІДПРАЦЮВАННЯ

 1. Дитина без оплати до заняття не допускається.
 2. CRM система автоматично видаляє учня зі списку групи при наявності одного неоплаченого заняття.
 3. Відновити навчання можна за Вашим бажанням і при наявності вільних місць у групах після виконання Користувачем послуг своїх фінансових зобов’язань.
 4. Адміністратор зобов’язаний видати квитанцію, яка підтверджує оплату. Батьки повинні зберігати квитанції за оплату занять до кінця навчального року.
 5. Оплата за невідпрацьовані заняття не повертається, послуги за цим Договором вважаються наданими в повному об’ємі.
 6. Відпрацювати пропущене оплачене заняття дитина може протягом 2-х місяців з часу пропуску, про який Батьками було повідомлено завчасно і лише до 31 травня поточного навчального року. Зверніть увагу! Відпрацювання не може проводитись у групі, де навчається ваша дитина (тому що відпрацьовується саме пропущене заняття)! Відпрацювання проходить з іншою групою за наявності в ній вільних місць.
 7. Адміністрація Технічної студії «Винахідник» не зобов’язана і не повинна ініціювати відпрацювання пропущеного оплаченого заняття.
 8. Відпрацювання передбачені на всіх курсах студії крім курсу Перші відкриття.
 9. Користувач послуг обов’язково повинен попереджувати про відсутність дитини на занятті або відпрацюванні, зателефонувавши до студії або повідомивши про це адміністратора студії особисто. Попереджувати потрібно не менше, ніж за 1 день до запланованого пропуску.

Ця інформація обов’язково вноситься адміністратором до «Журналу пропуску та переносу занять» і Користувачу послуг надається унікальний номер реєстрації повідомлення на відпрацювання. Якщо Користувач послуг не повідомив або несвоєчасно повідомив адміністратора і повідомлення немає у «Журналі пропуску та переносу занять» - можливість відпрацювання не надається. 

 1. Користувач послуг зобов’язаний заздалегідь попереджувати адміністратора про зміну номера контактного мобільного телефону та інших контактних даних, зазначених в Додатку 2 до Договору.

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В СТУДІЇ

 1. Відповідальність за життя і здоров’я дитини до і після занять несуть батьки, під час заняття – Викладач.
 2. У студії не дозволяється бігати, голосно розмовляти, в т.ч. по телефону, мобільні телефони потрібно переводити у беззвучний режим.
 3. Забороняється приносити з собою в студію та вживати продукти харчування та напої.
 4. Потрібно дотримуватися чистоти і порядку в студії, не залишати свої речі, використані стакани тощо.
 5. Під час снігу, дощу при вході в студію потрібно одягати бахіли, це допоможе зберігати чистоту.
 6. У студію не можна заносити дитячі візочки, велосипеди, санчата тощо.
 7. Адміністрація не несе відповідальність за збереження забутих, загублених і залишених без нагляду речей.
 8. При недотриманні правил Технічної студії «Винахідник» керівництво студії залишає за собою право на відрахування дитини.

 

  З Договором публічної оферти ознайомлений, погоджуюсь з усіма його умовами, в тому числі   і з тарифами на запропоновані освітні послуги, а також   даю згоду не порушувати  правила і порядок, встановлені у Технічній студії «Винахідник». Необхідні відомості надаю в повному обсязі.

Підписуючи даний договір та додатки, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони забезпечують захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010р. №2297-VI.

«___»  ___________  2018 р.         ____________    _______________

                                                                       (підпис)                     (П.І.Б.)

 

Додаток № 2 до договору Публічної оферти

(Договір  Публічної оферти розташований на 

інформаційному  стенді  Технічної студії «Винахідник»

та на сайті: http://vynahidnyk.org/ )

Анкета учня Технічної студії «Винахідник»   Я,________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

є  матір’ю/батьком дитини  _____________________________________      (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

  «____» _________________  ______ року народження

     (на підставі свідоцтва про народження)

прошу прийняти мою  дитину до Технічної студії «Винахідник».

Також повідомляю, що я дію також від імені матері/батька ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

   

ПІБ дитини  

  

Дата народження  

 «____» _________________________ р.  

e-mail одного з батьків  

  

Домашня адреса  

  

ПІБ матері  

  

контактний телефон матері  

  

ПІБ батька  

  

контактний телефон батька  

  

Навчальний заклад (школа, садочок)  

  

       

Крім батьків  приводити і забирати   дитину можуть тільки наступні особи: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Дозволяю дитині покидати студію самостійно   _______________ (підпис) 

  З  Договором публічної оферти ознайомлений, погоджуюсь з усіма його умовами, в тому числі   і з тарифами на запропоновані освітні послуги, а також   даю згоду не порушувати  правила і порядок, встановлені у Закладі. Необхідні  відомості надаю в повному обсязі.

Підписуючи даний договір та додатки , Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони забезпечують захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010р. №2297-VI.

 

«___»  ___________  2018 р.         ____________    _______________

                                                                       (підпис)                     (П.І.Б.)

Мобільний додаток
(095) 575 30 30
(098) 575 30 30
© vynahidnyk.org 2008-2019
Всі права застережені. Розробка сайту - Exipilis